Lego ballplayer No.8: Sergio Romo
The archive: http://flipflopflyin.com/flipflopflyball/lego.html

Lego ballplayer No.8: Sergio Romo

The archive: http://flipflopflyin.com/flipflopflyball/lego.html